Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

Belastingplan gaat toch door

In ruil voor de belastingdeal heeft het Kabinet toegezegd voortgang te maken met het plan tot uitfaseren van de kolencentrales. Er wordt deze kabinetsperiode een besluit over genomen. Op termijn moet elektriciteitsopwekking zonder kolen plaatsvinden.

Vanaf 2019 is het de bedoeling dat een verlaging van inkomstenbelasting met 4 miljard gepaard gaat met een verhoging van de gemeentelijke belastingen. De randvoorwaarden staan vast. Het moet maximaal koopkrachtneutraal uitpakken voor burgers, de inkomensverdeling zoveel mogelijk intact laten en ook nog eens leiden tot tenminste 15.000 banen. Gemeenten mogen echter geen inkomenspolitiek gaan bedrijven, speciale groepen mogen niet de dupe worden, het stelsel moet goed uitvoerbaar zijn en de totale lastendruk (Rijk en lokale overheden) moet gelijk blijven.